Algemeen

De AVG is de wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten.
Dit privacyreglement is bedoeld om je te informeren over jouw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG.

Playful Dogtraining

Bij Playful Dogtraining kunnen diverse persoonsgegevens van jou verwerkt worden. Dit is noodzakelijk voor onze (financiële) administratie, communicatie over uitval van lessen en om later terug te kunnen vallen op de verslaglegging van lessen, voortgang en consulten.

Onze plichten

Playful Dogtraining is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de organisatie plaatsvindt en houdt de ontwikkelingen daarin bij.
In dat kader behoudt Playful Dogtraining zich het recht voor wijzigingen door te voeren in deze privacy verklaring om de tekst aan te laten sluiten op de laatste stand van zaken.
Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

Jouw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
• voor dienstverlening (verslaglegging van consulten en communicatie)
• voor de financiële administratie
• om je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
• om goederen en diensten bij je af te leveren
• als wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze
  belastingaangifte
• wij kunnen jouw gegevens enkel voor een ander doel gebruiken, dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren, als er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat
• er vindt geen verwerking plaats voor andere doeleinden
• ingehuurde zelfstandigen binnen Playful Dogtraining hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met je persoonsgegevens
• je persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang
• je persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede dienstverlening

Jouw rechten

Je hebt de volgende rechten:
• het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van je verwerkt worden
• het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander
  daardoor niet wordt geschaad)
• het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn met inachtneming van de wettelijke mogelijkheden zoals bewaarplicht financiële gegevens bedrijven.


Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden

Playful Dogtraining verkoopt je gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.
In geval van advisering, consultatie, deskundigheid op kynologisch gebied en/of ten behoeve van doorverwijzen, overleggen wij je gegevens enkel met jouw toestemming.In kaart brengen websitebezoek (openbare gedeelte)

Playful Dogtraining gebruikt alleen technische cookies.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze websites wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de websites en jouw gebruiksgemak.
Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.
Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.